Tagged with sông gianh

Linh Giang có phải là sông Gianh

Linh Giang có phải là sông Gianh

Tôn Thất Thọ  Vấn đề được đặt ra từ sự ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí ( ĐNNTC ), sách do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, được Viện Sử học xuất bản lần đầu vào năm 1969 : Trong tập 2, tỉnh Quảng Bình phần Núi sông, ghi như sau : … Tiếp tục đọc