Tagged with Nguyễn Hữu Chỉnh

Con cắt biển Nguyễn Hữu Chỉnh

Con cắt biển Nguyễn Hữu Chỉnh

Nguyễn Thị Chân Quỳnh Từ xưa đến nay, nói tới Nguyễn Hữu Chỉnh phần đông đều cho là một kẻ gian thần, phản phúc, giảo quyệt… tuy công nhận Chỉnh thông minh nhưng là thứ thông minh của kẻ theo “chủ nghĩa cơ hội”, tuy nhìn nhận Chỉnh giỏi thơ Nôm nhưng bài thơ được … Tiếp tục đọc