Tagged with Liễu Tông Nguyên

Nguyễn Du qua Vĩnh Châu nơi Liễu Tông Nguyên (773-819) viết “Lời Người Bắt Rắn”

Nguyễn Du qua Vĩnh Châu nơi Liễu Tông Nguyên (773-819) viết “Lời Người Bắt Rắn”

TS Phạm Trọng Chánh                 Trên đường đi sứ năm 1813  từ 18-7 Âm lịch năm Quý Dậu, rời Toàn Châu  theo sông Tiêu Tương, Nguyễn Du qua Vĩnh Châu khoảng ngày 20-7 âm lịch, nhớ nơi đây Liễu Tông Nguyên, hiệu Tử Hậu từng bị giáng chức làm Tư Mã trấn nhậm nơi này, … Tiếp tục đọc

Nguyễn Du qua Vĩnh Châu nơi Liễu Tông Nguyên (773-819) viết “Lời người bắt rắn”

Nguyễn Du qua Vĩnh Châu nơi Liễu Tông Nguyên (773-819) viết “Lời người bắt rắn”

TS Phạm Trọng Chánh                 Trên đường đi sứ năm 1813  từ 18-7 Âm lịch năm Quý Dậu, rời Toàn Châu  theo sông Tiêu Tương, Nguyễn Du qua Vĩnh Châu khoảng ngày 20-7 âm lịch, nhớ nơi đây Liễu Tông Nguyên, hiệu Tử Hậu từng bị giáng chức làm Tư Mã trấn nhậm nơi này, … Tiếp tục đọc