Tagged with Léopold-Michel Cadière

Việt Nam có triết lý hay không?

Việt Nam có triết lý hay không?

Minh triết dân gian Việt Nam theo cái nhìn của Léopold Cadière Trần Văn Toàn Bài viết này phân tích dựa trên công trình “Triết học bình dân của người An Nam / Việt Nam” (Philosophie populaire annamite / vietnamienne), in trong bộ sách Niềm tin và thực hành tôn giáo của người Việt Nam … Tiếp tục đọc