Tagged with Lê Tư

Nguyễn Trãi: bề tôi của bốn dòng vua (Bài 1)

Nguyễn Trãi: bề tôi của bốn dòng vua (Bài 1)

Lê Tư Nguyễn Trãi: bề tôi của bốn dòng vua (Bài 2) A. TIỂU SỬ TÓM TẮT: Nguyễn Trãi sinh năm 1380, năm 1400 đỗ Thái học sinh. Tương truyền, ông giữ chức Ngự sử đài chính chưởng dưới đời Hồ (1400 – 1407). Tuy nhiên, không hoạt động nào của Nguyễn được sử ký ghi … Tiếp tục đọc

Hợp tác với quân Minh: Người Kinh Lộ

Hợp tác với quân Minh: Người Kinh Lộ

Lê Tư  “京路多從賊以叛 Kinh lộ đa tùng tặc dĩ phản” (Kinh lộ phần nhiều theo giặc làm phản.) – Toàn Thư Người hợp tác với quân Minh rất nhiều, đặc biệt ở đồng bằng sông Hồng, đến nỗi Toàn Thư phải than thở số người sang Minh trình diện khiến cả nước hầu như trống … Tiếp tục đọc