Tagged with lê quý dật sử

Lê Quý Dật Sử

Lê Quý Dật Sử

Phạm Văn Thắm Xã hội phong kiến Việt Nam cuối thời Lê – Trịnh đã xẩy ra nhiều biến động lịch sử. Trong kho tàng thư tịch Hán Nôm, chúng ta còn giữ được nhiều sách sử ghi chép về giai đoạn này. Ngoài các bộ chính sử như Đại Việt sử ký toàn thư, … Tiếp tục đọc