Tagged with lãnh Đại Dữu

Hành trình vượt lãnh Đại Dữu, liên quan đến lịch sử Việt Nam- Bài 2

Hành trình vượt lãnh Đại Dữu, liên quan đến lịch sử Việt Nam- Bài 2

Hồ Bạch Thảo 3.Phái đoàn vua Quang Trung giả vượt lãnh Đại Dữu triều kiến vua Càn Long.  Ngày 15 tháng 4 năm Càn Long thứ 55 [28/5/1790], phái đoàn vua Quang Trung giả gồm 60 người, vượt ải Nam Quan vào đất Trung Quốc. Về sự kiện này, danh sĩ Phan Huy Ích tháp … Tiếp tục đọc