Tagged with Giải Cấu Trúc Luận

Nhận thức luận quan hệ ngôn ngữ- hiện thực của Trang Tử trong bối cảnh  Giải Cấu Trúc Luận

Nhận thức luận quan hệ ngôn ngữ- hiện thực của Trang Tử trong bối cảnh  Giải Cấu Trúc Luận

Triết gia Trung Hoa Trang Tử nhận thấy có sự tồn tại của hai thế giới: thế giới của vật thực khách quan (ngón tay – 手 指  thủ chỉ, con ngựa – 馬  mã, cả hành động chỉ vào và nói câu liên quan đến con ngựa) và thế giới của “指” [zhǐ] “碼” [mǎ] viết/nói – tức là thế giới của ngôn ngữ muốn và cũng tự cho mình có thể bao trùm và chứa đựng được tất thảy (Ngôi nhà Hữu Thể – Heidegger). Quan hệ giữa hai thế giới đó diễn ra như thế nào ở nhân loại nói-viết? Đó là câu hỏi mà Trang Tử đã đề xuất ở thiên tản văn triết học Tề Vật Luận. Bài viết này là một cố gắng cắt nghĩa nhận thức Trang Tử về quan hệ ngôn ngữ-hiện thực trong bối cảnh ngôn ngữ học triết học Giải cấu trúc luận. Tiếp tục đọc