Tagged with Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ 32

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ 32

Phạm Văn Tuấn Ông Franklin D. Roosevelt là nhân vật duy nhất được dân chúng Hoa Kỳ bầu cử vào chức vụ Tổng Thống bốn lần, phục vụ đất nước Hoa Kỳ trong hơn 12 năm, lâu dài hơn tất cả các Tổng Thống khác, đây là một danh dự và sự tín nhiệm mà … Tiếp tục đọc