Tagged with chu hảo

Dân chủ và trí thức

Dân chủ và trí thức

Chu Hảo I. Định nghĩa và giới hạn Trong chuyên khảo này những khái niệm về Dân chủ, Đoàn kết dân tộc, Đồng thuận xã hội và Trí thức được đề cập đến và thảo luận trong khuôn khổ sự hiểu biết của tác giả và được giới hạn trong nội dung hẹp của chuyên … Tiếp tục đọc