Tagged with cách mạng Nhung

Cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc 1989

Cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc 1989

Victor Sebestyen Phan Trinh dịch Bài này được dịch từ bản Anh ngữ “The Velvet Revolution”, chương thứ 47 trong cuốn Revolution 1989, the Fall of the Soviet Empire (Cách mạng 1989, Đế quốc Xô-viết sụp đổ) của Victor Sebestyen, do Pantheon Books, New York, xuất bản năm 2009. Các tiêu đề, cách xuống hàng … Tiếp tục đọc