Tagged with Bắc Chu

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc:   Trung Quốc thời phân chia nam bắc : nước Bắc Chu [557-581]

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc: Trung Quốc thời phân chia nam bắc : nước Bắc Chu [557-581]

Hồ Bạch Thảo Bắc Chu do Vu Văn Thái người dân tộc Tiên Ty sáng nghiệp. Vào cuối thời Bắc Nguỵ, 6 trấn niổ loạn ; Vu Văn Thái là bộ hạ của viên trấn tướng Nhĩ Chu Vinh, theo Chu Vinh vào Quan Trung dẹp giặc. Sau đó làm việc dưới quyền Đại tướng … Tiếp tục đọc