Tagged with sejluk

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 9

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 9

CHƯƠNG 9 : TAI ƯƠNG 474 – 783 SH [1081 – 1381 CN] Tamim Ansary Trần Quang Nghĩa dịch Tấn Công Từ Phía Tây Thực ra, có đến hai thảm hoa, một nhỏ, một lớn. Thảm họa nhỏ đến từ phía tây. Ở vào thời điểm này, người Hồi biết rất ít về Tây Âu  như sau … Tiếp tục đọc