Tagged with Nguyễn Văn Nghệ

Tại sao miếu hiệu ba vua đầu Triều Nguyễn xưng là “Tổ”, đến vua Tự Đức lại xưng là “Tông”?

Tại sao miếu hiệu ba vua đầu Triều Nguyễn xưng là “Tổ”, đến vua Tự Đức lại xưng là “Tông”?

            Nguyễn Văn Nghệ    Miếu hiệu của vua Gia Long là Thế tổ, của vua Minh Mạng là Thánh tổ, của vua Thiệu Trị là Hiến tổ, của vua Tự Đức là Dực Tông.   Tại sao miếu hiệu của vua Tự Đức không xưng “tổ” như ba vị … Tiếp tục đọc

Đọc bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán lại nghĩ đến câu “Uy Vũ Bất Năng Khuất”

Đọc bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán lại nghĩ đến câu “Uy Vũ Bất Năng Khuất”

                       Nguyễn Văn Nghệ Bài viết “Đọc bài ‘Tụng Lỗ Tấn’ của Phan Khôi lại nghĩ đến cái xấu ở Việt Nam hiện nay” của tôi được trang web Nghiên cứu lịch sử đăng vào sáng Thứ hai ngày 19/4/2021. Sau khi bài viết được đăng, thì vào lúc 7:19 sáng 19/4/2021 có phản hồi … Tiếp tục đọc