Tagged with Lịch sử Việt Nam Thời Tự Chủ

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 33

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 33

Vua Trần Nhân Tông Hồ Bạch Thảo Niên hiệu: Thiệu Bảo: 1279-1284 Trùng Hưng:1285-1292 Vua tên húy là Khâm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu, sinh ngày 11 tháng 11 năm Nguyên Phong năm thứ 8 [1258]. Vua tinh thần sáng suốt thông tuệ, thể chất hoàn … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 30

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 30

Trần Thái Tông: thời Nguyên Phong [1251-1257] Hồ Bạch Thảo                          Niên hiệu: Kiến Trung 1225-1231 Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250 Nguyên Phong 1251-1258 Đời Vua Trần Thái Tông, đầu năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 20 [1251], đổi sang niên hiệu Nguyên Phong thứ nhất : “Ngày Tân Hợi, … Tiếp tục đọc