Tagged with Lịch sử Việt Nam Thời Tự Chủ

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 81

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 81

Vua Lê Thái Tông [2] Hồ Bạch Thảo Nhân lễ tết Nguyên Đán, năm Thiệu Bình thứ 2, nhà Vua dẫn các quan bái yết Thái miếu, rồi thiết triều: “Năm Ất Mão, Thiệu Bình thứ 2, tháng giêng, ngày mồng 1 [29/1/1435], vua dẫn các quan tới bái yết Thái miếu. Khi về cung, mặc … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 74

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 74

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (11) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo  Sau chiến thắng tại Chi Lăng, Cần Trạm, tiêu diệt đạo quân cứu viện của Liễu Thăng; Bình định vương sai gửi thư đến Thành sơn hầu Vương Thông, phân tích cho y cơ hội cuối cùng để rút quân trở về, mang lại … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 73

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 73

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (10) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo  Thành Xương Giang tọa lạc tại thị xã tỉnh Bắc Giang hiện nay; trước khi bị đánh chiếm vào ngày mồng 8 tháng 9 [28/9/1427], Bình định vương đã mấy lần cho mang thư dụ. Sau đây là bức thư thứ nhất, trong Quân … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 71

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 71

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (8) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo Vào khoảng tháng 2 năm Bình Định vương thứ 10 [26/2-27/3/1247] (Minh, Tuyên Đức năm thứ 2); Vương Thông lo củng cố phòng thủ thành Đông Quan, ý chờ viện binh tới. Bình định vương sai Nguyễn Trãi soạn thư, xét tình hình hai … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 69

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 69

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (6) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo Tin thắng trận tại Tốt Động báo đến hành doanh Lỗi Giang, Thanh Hóa; Bình định vương cấp tốc mang đại quân ra Bắc; khi đến huyện Chương Mỹ [Hà Tây], các tướng đều ra đón mừng. Bấy giờ quân Minh thiếu vũ khí, … Tiếp tục đọc