Tagged with Lịch sử Việt Nam Thời Tự Chủ

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 89

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 89

Vua Lê Thánh Tông [3]  Hồ Bạch Thảo Ngày 17 tháng giêng năm Quang Thuận năm thứ 5 [23/2/1464], Vua Anh Tông nhà Minh mất; 5 hôm sau vào ngày 28/2/1464 Vua Hiến Tông lên ngôi:  “Mùa xuân, tháng giêng, ngày 17, vua Anh Tông nhà Minh băng. Ngày 22, [15b] Thái tử Kiến Nhu lên ngôi, đổi … Tiếp tục đọc