Tagged with Trần Tự Khánh

Trần triều nghi vấn : Gia thế họ Trần

Trần triều nghi vấn : Gia thế họ Trần

Đặng Thanh Bình (1) Việt sử lược chép: “Canh Ngọ [1210] Tháng giêng, vua sai thượng phẩm phụng ngự Đỗ Quảng đến nhà Trung Tự rước vương tử Sảm (…) Tháng 7, Đàm Dĩ Mông đem 28 người nhận tước phong của vương tử dâng vua. Đỗ Anh Doãn kể tội Dĩ Mông (…) Tháng … Tiếp tục đọc

Bàn về cái chết của Tô Trung Từ

Bàn về cái chết của Tô Trung Từ

Đặng Thanh Bình (1) Việt sử lược chép: “Tân Mùi [1211] Tháng 6, Tô Trung Từ ban đêm sang nhà ở Gia Lâm để cùng với công chúa Thiên Cực tư thông, bị chồng của công chúa làm quan nội hầu là Vương Thượng giết”. * Không thấy Toàn thư chép về cái chết của … Tiếp tục đọc