Tagged with Trần Quang Diệu

Vua Gia Long xử phạt Tây Sơn

Vua Gia Long xử phạt Tây Sơn

Giáo sĩ La Bissachère Gia Long về Nam-hà, nghỉ ngơi vài tháng, rồi lo việc xử tội những kẻ vua đã bắt được làm tù binh(1). Tôi(2) có sai một người vào triều để xin một đặc ân; người đó được vào sổ những kẻ có phép vào trong cung điện cùng ở trước mặt … Tiếp tục đọc