Tagged with tín ngưỡng thờ Mẫu

Đặc điểm của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ và mối quan hệ với bảo tồn bản sắc văn hóa

Đặc điểm của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ và mối quan hệ với bảo tồn bản sắc văn hóa

Huỳnh Thiệu Phong Đặt vấn đề Đảm bảo sự cân bằng trong đời sống tinh thần chưa bao giờ là một việc làm dư thừa. Trong cuộc sống công nghiệp hiện nay, những giá trị thuộc phạm trù văn hóa tinh thần không ngừng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong đời sống sinh … Tiếp tục đọc