Tagged with romanov

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương IX)

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương IX)

Tác giả Orlando Figes Trần Quang Nghĩa dịch Chương 9 Đất Nước Tự Do Nhất Thể Giới   i Một Nhà Nước Cấp Tiến Xa Vời Không có gì trong kinh nghiệm của mình trước đây chuẩn bị đầy đủ cho Hoàng thân Lvov về nhiệm vụ đang nằm trước mặt ông với tư cách Thủ tướng … Tiếp tục đọc