Tagged with Nguyễn Thế Anh

Việt Nam thời Pháp đô hộ (bài 2)

Việt Nam thời Pháp đô hộ (bài 2)

Phần thứ nhì: CHẾ-ĐỘ THUỘC-ĐỊA GS Nguyễn Thế Anh CHƯƠNG I: SỰ TỔ-CHỨC GUỒNG MÁY CAI TRỊ  – CHÍNH-SÁCH THUỘC-ĐỊA. Đệ Tam Cộng-hòa đã đem lại cho nước Pháp một đế-quốc rộng lớn, vì sự thiết lập nền đô-hộ của Pháp trên đất Việt-Nam đã được thực hiện đồng thời với sự củng cố sự thống-trị của … Tiếp tục đọc

Việt Nam thời Pháp đô hộ (bài 1)

Việt Nam thời Pháp đô hộ (bài 1)

GS Nguyễn Thế Anh    LỜI NÓI ĐẦU  Chỉ mới vỏn vẹn có 90 năm đã trôi qua, từ khi tiếng súng bắt đầu nổ năm 1858 ở Đà-Nẵng cho đến khi Pháp trao trả quyền tự trị cho Việt-Nam vào năm 1949. Đây là một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi, nhưng đã để … Tiếp tục đọc