Tagged with Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa

Nhận thức về nghiên cứu lịch sử

Nhận thức về nghiên cứu lịch sử

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa  Vấn đề nhận thức được nhắc đến trong tiểu luận này không phải là nhận thức bản thể của triết học hay xã hội học mà là một mối quan hệ tương quan giữa nhận thức và ngôn ngữ, đó là một phương pháp siêu hình học với một tiền đề … Tiếp tục đọc