Tagged with nguyễn ánh

<strong>Trận Thủy Chiến Rạch Rầm- Xoài Mút, Trận Chiến đại bại của Xiêm mà hầu như không bao giờ được đề cập</strong>

Trận Thủy Chiến Rạch Rầm- Xoài Mút, Trận Chiến đại bại của Xiêm mà hầu như không bao giờ được đề cập

Người Thái viết gì về trận Rạch Gầm- Xoài Mút: Dịch từ bài viết của tác giả arichart Pawichai ngày 24/12/2021: Tiếp tục đọc