Tagged with Lê Nin

Lê Nin với chủ nghĩa đại Nga

Lê Nin với chủ nghĩa đại Nga

LÊ-NIN VỚI CHỦ NGHĨA ĐẠI NGA (Tháng Tám 1915 – tháng Sáu 1916) “Nước Nga là nhà tù của các dân tộc” [1] “Tất cả những người nào muốn công nhận một cách chân thành, chứ không phải công nhận theo kiểu Duy-đơ-cum, theo kiểu Plê-kha-nốp, theo kiểu Cau-xky, quyền tự do của các dân tộc, … Tiếp tục đọc