Tagged with Hồng Nhân Can

Hai mặt âm dương của Hồng Nhân Can

Hai mặt âm dương của Hồng Nhân Can

Trích  từ “Thiên Quốc này chẳng thái bình“ Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Em họ của Hồng Tú Toàn, Can Vương Hồng Nhân Can của Thái Bình Thiên Quốc, trong một thời gian dài luôn cho mọi người ấn tượng về “người Trung Quốc tiên tiến”. Đây là do ông đã viết … Tiếp tục đọc