Tagged with hòa bình

Vài ghi chú về chữ Việt cổ (bài 2)

Vài ghi chú về chữ Việt cổ (bài 2)

Đặng Thanh Bình Sơ lược Thượng thư đại truyện chép: “Ở phía Nam Giao có nước Việt Thường dùng nhiều lớp thông ngôn đến hiến chim trĩ trắng”. Lịch sử cổ đại Việt Nam của Đào Duy Anh chép: “Sách Thượng thư đại truyện là của Phục Thắng (thường gọi là Phục Sinh) ở đầu thời Hán, … Tiếp tục đọc