Tagged with german

Sự hình thành nhà nước người Germania

Sự hình thành nhà nước người Germania

trích “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước”  của F. Engels Hemann khải hoàn sau chiến thắng Varus Theo Tacitus, người Germania có rất đông dân. Caesar cho ta ý niệm gần đúng về số dân của vài bộ tộc Germania cá biệt: về tổng số dân của người Usipetes và người Tencteri … Tiếp tục đọc