Tagged with Cao Tự Thanh

Tả quân Lê Văn Duyệt

Tả quân Lê Văn Duyệt

Cao Tự Thanh Gọi Lê Văn Duyệt là Tả quân hay Chường Tả quân chỉ là nói tắt, chứ nói đầy đủ thì quan hàm này của ông là Khâm sai Chưởng Tả quân Đô thống phủ phủ sự (có khi viết là Khâm sai Tả quân Đô thống phủ Chưởng phủ sự). Sau khi … Tiếp tục đọc

Nhất tướng công thành vạn cốt khô

Nhất tướng công thành vạn cốt khô

Cao Tự Thanh Kỷ hợi tuế nhị thủ Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ, Sinh dân hà kế lạc tiều tô. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, Nhất tướng công thành vạn cốt khô. (Tào Tùng ) 1 .  Thật ra đến khoảng 1987 đọc Đường thi kỷ sự mới biết hết bài thơ … Tiếp tục đọc