Tagged with việt cổ

Phản biện về bài “Vài ghi chú về chữ Việt cổ”

Phản biện về bài “Vài ghi chú về chữ Việt cổ”

A Cu Bột Sau khi đọc Vài ghi chú về chữ Việt cổ và xem xét hình ảnh thật kỹ lưỡng tôi quyết định gửi ý kiến phản biện của tôi Lưu ý: tôi không nói theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tôi chỉ trích dẫn và dịch sát nghĩa ngôn ngữ dân tộc thiểu số … Tiếp tục đọc