Tagged with Trương Vĩnh Ký

Trương Vĩnh Ký và chuyến Âu‐du 1863‐1864

Trương Vĩnh Ký và chuyến Âu‐du 1863‐1864

Nguyễn Vy Khanh  Sau khi ba tỉnh miền Đông mất vào tay người Pháp (Hiệp  ước Bonard 5‐6‐ 1862, vua Tự  Đức ký 16‐4‐1863), vua Tự Đức đã gởi sứ bộ Phan Thanh Giản sang Pháp điều đình xin chuộc lại các tỉnh đó. Phái đoàn do Phan Thanh Giản làm chánh sứ (‘Như Tây chánh sứ’), Phạm Phú Thứ  phó‐sứ  và Ngụy Khắc  Đản … Tiếp tục đọc