Tagged with Trọng Đạt

Nguyên nhân Điện Biên Phủ thất thủ

Nguyên nhân Điện Biên Phủ thất thủ

Trọng Đạt I. Từ toàn quốc kháng chiến tới Điện Biên Phủ Ngày 9-3-1945 Nhật đảo chính pháp tại Đông Dương, Đại sứ Nhật yết kiến nhà vua và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam . Bảo Đại bèn tuyên bố độc lập ngày 10-3-1945 và gia nhập khối Đại Đông Á, … Tiếp tục đọc