Tagged with Tiểu thuyết

Trào lưu dịch tiểu thuyết Trung Hoa sang quốc ngữ và tiểu thuyết lịch sử bằng quốc ngữ ở Nam Kỳ đầu thế kỷ 20

Trào lưu dịch tiểu thuyết Trung Hoa sang quốc ngữ và tiểu thuyết lịch sử bằng quốc ngữ ở Nam Kỳ đầu thế kỷ 20

Giáo Sư Trần Văn Chi Hệ thống trường học Pháp-Việt ra đời sớm. Kiến thức được giảng dạy chủ yếu qua tiếng Pháp và chữ quốc ngữ Latin góp phần tạo ra nhiều thế hệ người học tiếp xúc với văn minh phương Tây, do đó hình thành một lớp người có thị hiếu thẩm … Tiếp tục đọc

Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ Đổi Mới (1986-2016) những bước thằng trầm

Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ Đổi Mới (1986-2016) những bước thằng trầm

Bùi Việt Thắng GIAI ĐOẠN TIỀN ĐỔI MỚI VĂN HỌC/TIỂU THUYẾT Trong văn học đương đại Việt Nam từ sau năm 1975 có một giai đoạn được gọi là “tiền đổi mới”: 1975-1985. Mặc dầu văn học giai đoạn này được xác định là vận động trong “quán tính”, nghĩa là nó chưa vượt thoát … Tiếp tục đọc