Tagged with Tiểu thuyết

Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ Đổi Mới (1986-2016) những bước thằng trầm

Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ Đổi Mới (1986-2016) những bước thằng trầm

Bùi Việt Thắng GIAI ĐOẠN TIỀN ĐỔI MỚI VĂN HỌC/TIỂU THUYẾT Trong văn học đương đại Việt Nam từ sau năm 1975 có một giai đoạn được gọi là “tiền đổi mới”: 1975-1985. Mặc dầu văn học giai đoạn này được xác định là vận động trong “quán tính”, nghĩa là nó chưa vượt thoát … Tiếp tục đọc