Tagged with SÔNG CỬU LONG

<strong>Lần theo dấu chân người Nhật trong lưu vực sông Cửu Long </strong>(P2)

Lần theo dấu chân người Nhật trong lưu vực sông Cửu Long (P2)

Trần Thanh Ái Như đã nói ở trên, các tên Japansche Rivier (Hà Lan), Rivière japonoise/japonaise (Pháp), Japanese River (Anh) và các dạng chính tả khác như Japante R…, có nghĩa là Sông Nhật Bản, được người phương Tây dùng từ nửa sau thế kỷ XVII để chỉ một nhánh sông nào đó ở vùng … Tiếp tục đọc