Tagged with quân chủ lập hiến

Cương lĩnh chính trị của Phan Châu Trinh

Cương lĩnh chính trị của Phan Châu Trinh

Mai Thái Lĩnh “Khuôn mặt vĩ đại của Phan Châu Trinh theo tôi là khuôn mặt đáng chú ý nhất trong lịch sử văn hoá và chính trị Việt nam ở thế kỷ XX, bởi chính ông đã xác định một cách rành mạch, sáng rõ nhất những nan đề (les problématiques) đặt ra lâu … Tiếp tục đọc

Ảo tưởng Phạm Quỳnh

Ảo tưởng Phạm Quỳnh

Nguyễn Thị Thu Nguyên “ Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách ” Thế hệ tôi rất ít biết về Phạm Quỳnh. Giữa những dư luận lâu đời còn nhiều mập mờ, gần đây, đột ngột trên một số tờ báo, tạp chí như báo Tiền Phong, tạp chí Xưa và Nay có những … Tiếp tục đọc