Tagged with Ngô Nhật Khánh

Việt gian bán nước trong Lịch Sử (Bài 10a)

Việt gian bán nước trong Lịch Sử (Bài 10a)

Ba vị Việt gian bán nước trước 1945 (Thật sự, tội của họ đến đâu)  Nguyễn Ngọc Lanh Như đã phân loại ở các bài trước, 6 vị Việt gian thuộc cỡ “bán nước” được chia thành hai nhóm: Nhóm trước năm 1945 gồm 3 vị: Kiều Công Tiễn, Ngô Nhật Khánh và Trần Ích … Tiếp tục đọc