Tagged with moses

Moses đã ảnh hưởng lịch sử Hoa Kỳ như thế nào?

Moses đã ảnh hưởng lịch sử Hoa Kỳ như thế nào?

Bruce Feiler Trần Ngọc Cư dịch Mười điều răn dạy rằng tự do phải dựa trên luật pháp Từ thời Cách mạng giành độc lập cho đến thời Chiến tranh lạnh, người anh hùng trong Cựu Ước luôn là biểu tượng tôn giáo dùng để định nghĩa nhiều biến cố trong lịch sử Hoa Kỳ. … Tiếp tục đọc