Tagged with Mongkut

Ứng đối của chính quyền Siam với thực dân Anh dưới thời vua Mongkut (1851-1868)

Ứng đối của chính quyền Siam với thực dân Anh dưới thời vua Mongkut (1851-1868)

Vua Mongkut (1851-1868) Nguyễn Tiến Dũng         Trong làn sóng xâm thực mạnh mẽ của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở phương Đông nửa cuối thế kỷ XIX, Siam[1] là chính thể duy nhất ở Đông Nam Á đã thoát khỏi thân phận thuộc địa. Một điểm đáng lưu ý đó là, … Tiếp tục đọc