Tagged with lũng nhai

Minh Thục Lục viết về cuộc đấu tranh chống ngoại xâm dưới thời quân Minh cai trị

Minh Thục Lục viết về cuộc đấu tranh chống ngoại xâm dưới thời quân Minh cai trị

Tác giả khai thác bộ sử Nhà Minh, đối chiếu với các bộ sử Việt Nam, để vạch lại, theo trình tự thời gian, cuộc đấu tranh chống ngoại xâm 1407-1427. Tiếp tục đọc