Tagged with kyoto

Về cách thức tiếp nhận văn minh bên ngoài của Nhật Bản

Về cách thức tiếp nhận văn minh bên ngoài của Nhật Bản

TS. Nguyễn Tiến Lực Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Khi bàn về cách thức tiếp nhận nền văn minh bên ngoài của người Nhật, GS. Vĩnh Sính viết rằng: “Có thể nói rằng không có dân tộc nào nhạy bén về văn hóa nước ngoài cho bằng người … Tiếp tục đọc