Tagged with khổng giáo

Khổng Tử nói

Khổng Tử nói

“Khổng Tử nói: Này ngươi Do [tên tục của Tử Lộ: Trọng Do], ngươi có nghe về sáu đức tính, và sáu điều che lấp hay chưa? Thưa rằng: Chưa hề. Hãy ngồi lại đây ta bảo cho biết: Chuộng điều nhân mà không ham học thì mối che lấp là ngu muội. Chuộng nết … Tiếp tục đọc