Tagged with đông sơn

Về nguồn gốc người Việt

Về nguồn gốc người Việt

Đặng Thanh Bình Nguồn gốc của người Việt luôn là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, chính vì thế mà những tranh luận về đề tài này diễn ra gay gắt, trong bài này chúng ta không đưa ra một giả thuyết mà sẽ cùng nhau khảo sát những bằng chứng. Bằng … Tiếp tục đọc