Tagged with điện biên phủ

Nguyên nhân Điện Biên Phủ thất thủ

Nguyên nhân Điện Biên Phủ thất thủ

Trọng Đạt I. Từ toàn quốc kháng chiến tới Điện Biên Phủ Ngày 9-3-1945 Nhật đảo chính pháp tại Đông Dương, Đại sứ Nhật yết kiến nhà vua và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam . Bảo Đại bèn tuyên bố độc lập ngày 10-3-1945 và gia nhập khối Đại Đông Á, … Tiếp tục đọc

Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Cuộc Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Tuyên ngôn Độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Nhưng thực dân Pháp từ lâu đã có ý … Tiếp tục đọc