Tagged with Đi tìm nguồn gốc người Việt

 Trả lời học giả Hà Văn Thùy

 Trả lời học giả Hà Văn Thùy

Viên Như Thưa học giả Hà Văn Thùy Thật ra khi mới thấy đầu đề bài viết của ông tôi rất vui, vì ít ra cuốn sách của mình cũng có người quan tâm, tuy nhiên đọc bài ông xong tôi thấy quá thất vọng, vì trọng tâm của tôi là “Đi tìm nguồn gốc … Tiếp tục đọc