Tagged with Đặng Thành

Tào Tháo với ba lần cười trong Tam Quốc Diễn nghĩa

Tào Tháo với ba lần cười trong Tam Quốc Diễn nghĩa

Cả ba lần cười của ông đã nói lên con người thực của Tào Tháo: thông minh, năng động, vui tính và để lại trong lòng mỗi người những cảm nghĩ riêng về sự nghiệp của một vị anh hùng dân tộc hay một tên gian hùng trong thời loạn. Tiếp tục đọc