Tagged with Daisetzu Teitarō Suzuki

Cuộc đời Daisetzu Teitarō Suzuki

Cuộc đời Daisetzu Teitarō Suzuki

Cuộc đời Daisetzu Teitarō Suzuki (Linh Mộc Trinh Thái Lang Đại Chuyết 鈴木貞太郎大拙 ) Daisetzu Teitarō Suzuki chào đời ngày 18 tháng 10 năm 1870 tại thành phố Kanazawa 金澤 (Kim Trạch), huyện Ishikawa 石川 (Thạch Xuyên); tạ thế ngày 12 tháng 7 năm 1966. Thân phụ ông là Ryojun Suzuki, một y sĩ, và … Tiếp tục đọc

Daisetzu Teitarō Suzuki- Người có vai trò then chốt trong việc phổ truyền Phật giáo tại Tây phương

Daisetzu Teitarō Suzuki- Người có vai trò then chốt trong việc phổ truyền Phật giáo tại Tây phương

Lê Anh Minh Daisetzu Teitarō Suzuki chào đời ngày 18 tháng 10 năm 1870 tại thành phố Kanazawa 金澤 (Kim Trạch), huyện Ishikawa 石川 (Thạch Xuyên); tạ thế ngày 12 tháng 7 năm 1966. Thân phụ ông là Ryojun Suzuki, một y sĩ, và thân mẫu họ là Masu (không rõ tên là gì). Song thân ông có cả thảy 5 người con, và … Tiếp tục đọc