Tagged with Chính sách thuộc địa

Chính sách thuộc địa của đế quốc Anh và Pháp cận đại

Chính sách thuộc địa của đế quốc Anh và Pháp cận đại

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa       Khi chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản đã thật sự chuyển mình về mọi mặt, như Lênin nhận định “Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản”. Khi đánh giá và đưa ra … Tiếp tục đọc