Tagged with Cách mạng Tân Hợi

Nhà Thanh và Cách Mạng Tân Hợi 1911

Nhà Thanh và Cách Mạng Tân Hợi 1911

Khi đánh giá về sự sụp đổ của nhà Thanh và cuộc Cách mạng Tân Hợi, những điều chúng ta nghe phổ biến thường là những chê trách, đánh giá tiêu cực về chế độ phong kiến tập quyền của người Trung Quốc, đặc biệt khi so với phương Tây hay nước Nhật cùng thời. … Tiếp tục đọc