Tagged with bia tiến sĩ

Về thời điểm dựng Bia Tiến Sĩ ở Hà Nội

Về thời điểm dựng Bia Tiến Sĩ ở Hà Nội

Tôn Thất Thọ       Trong cuốn Các triều đại Việt Nam do Quách Cư và Đổ Đức Hùng biên soạn đã chép: “ Chính dưới triều vua ( Lê) Thái Tông, vào năm Thiệu Bình thứ 5, tổ chức thi Hương ở các đạo và năm sau tổ chức thi Hội tại kinh đô. Từ … Tiếp tục đọc