Tagged with áo giáp Đại Việt

Áo giáp Đại Việt

Áo giáp Đại Việt

Trịnh Quang Thắng Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG Bộ-Viện Võ Trận Đại-Việt  Lịch Trình Tiến Hóa của Khải Giáp Trải qua những thăng-trầm của lịch-sử, bao nhiêu chứng-vật và tài-liệu đều bị mất-mát. Vì Lịch-sử và Văn-hóa Đại-Việt có liên-quan mật-thiết với Lịch-sử và Văn-hóa Trung-Hoa, nên sự nghiên-cứu về Khải-Giáp Đại-Việt có thể dựa vào những dữ-kiện của … Tiếp tục đọc