Tagged with áo giáp Đại Việt

Ghi chép về áo giáp

Ghi chép về áo giáp

Phan Cẩm Thượng Một đất nước có nhiều các cuộc chiến tranh, nhất là chiến tranh chống xâm lược phương Bắc, như Việt Nam, tất yếu khoa binh khí và võ nghệ phát triển. Nhưng đến nay rất khó tìm thấy một bộ áo giáp phong kiến nguyên vẹn. Khi làm phim lịch sử, hầu … Tiếp tục đọc

Áo giáp Đại Việt

Áo giáp Đại Việt

Trịnh Quang Thắng Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG Bộ-Viện Võ Trận Đại-Việt  Lịch Trình Tiến Hóa của Khải Giáp Trải qua những thăng-trầm của lịch-sử, bao nhiêu chứng-vật và tài-liệu đều bị mất-mát. Vì Lịch-sử và Văn-hóa Đại-Việt có liên-quan mật-thiết với Lịch-sử và Văn-hóa Trung-Hoa, nên sự nghiên-cứu về Khải-Giáp Đại-Việt có thể dựa vào những dữ-kiện của … Tiếp tục đọc