Tagged with Ailen

Nữ hoàng biển cả Grace O’Malley

Nữ hoàng biển cả Grace O’Malley

Thùy Dương Dữ dội, bạo liệt, mạnh mẽ như một người đàn ông, Grace O’Malley sinh ra để thuộc về biển cả và đã trở thành một nữ cướp biển, một thuyền trưởng, một nhà buôn, một tộc trưởng nổi tiếng ở Ailen trong những năm 1500. Không chỉ là một “nữ hoàng” cướp biển … Tiếp tục đọc